Praktické informace

Covid info

Dle aktuálně platných nařízení vlády České republiky je vstup na kulturní akce umožněn pouze divákům, kteří splní jednu z následujících podmínek vstupu:

- předloží certifikát o dokončeném očkování
- předloží potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech
- děti a mladiství ve věku od 12 - 18 let předloží PCR test ne starší než 72 hodin (počítáno od času odběru) 
- lidé po první dávce vakcíny předloží průkaz o aplikaci první dávky a taktéž negativní PCR test ne starší než 72 hodin (počítáno od času odběru)

Děti do 12 let potvrzení překládat nemusí

Lidem, kteří nemohou být očkovaní ze zdravotních důvodů, stačí k zezelenání aplikace Tečka (na základě potvrzení od lékaře, které zadává do systému ISIN) PCR test ne starší než 72 hodin (počítáno od času odběru).

Antigenní ani PCR testy již k prokázání bezinfekčnosti u osob starších 18 let nebudou uznávány.

Ve smyslu informací z webu Ministerstva kultury "nejsou pořadatelé kulturních akcí povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. Vstupné se vrací pouze v případě zrušení kulturní akce."

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury České republiky.

Vstupem do místa konání návštěvníci souhlasí s Pořadatelskými podmínkami  a zároveň deklarují, že splňují podmínky pro účast na kulturních akcích uvedených výše. Návštěvníci berou na vědomí, že pořadatel bude kontrolovat plnění podmínek pro účast na kulturních akcích. V případě neumožnění kontroly nebo v případě nesplnění podmínek bude takový návštěvník neprodleně z areálu vykázán. 

Návštěvníci se zavazují během produkcí mít nasazený respirátor min. FFP2, dodržovat bezpečné rozestupy tam, kde je to možné.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude návštěvník vpuštěn do místa konání a nevzniká mu nárok na vrácení vstupného.

Pořadatelské podmínky

Pořadatelské podmínky se vztahují na všechny produkce uvedené pod hlavičkou festivalu Prague Sounds, Struny podzimu. Za místa konání akce se považují všechny prostory a místa, kde probíhají jakékoliv produkce, akce a kde jsou poskytovány či zajišťovány jakékoliv služby související s akcí a jejími partnery, včetně pořádání dalších doprovodných akcí pořadatele či partnerů a veškeré případné další prostory, které nesou označení pořadatele a partnerů akce. 

Kompetence pořadatelské služby. Návštěvníci akce jsou povinni respektovat a dodržovat pokyny pořadatelů. V případě nedodržení takových pokynů jsou zástupci pořadatele oprávněni rozhodnout o vyvedení návštěvníka z místa konání akce. Pracovníci pořadatelské služby jsou k dispozici k ochraně návštěvníků a zajištění bezpečnosti v místě konání produkcí. Ke kompetencím a povinnostem pořadatelské služby patří zejména: kontrola vstupenek při vstupu do místa konání koncertu či festivalové akce a kdykoli v jejich průběhu vč. namátkových kontrol; prohlídka při vstupu do místa konání koncertu (pro všechny návštěvníky platí přísný zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z místa konání koncertu či festivalové akce (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, osoby ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmínky o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek, osoby pod vlivem omamných látek a další osoby, které svým chováním ovlivňují hladký průběh produkce nebo ohrožují bezpečnost návštěvníků); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost.

Fotografování a nahrávání. Zákaz fotografování a pořizování audiovizuálních nahrávek s výjimkou akreditovaných fotografů.

Zákaz kouření.
Na produkci festivalu je zákaz kouření, a to včetně elektronických cigaret.

Záznam
. V rámci akce může být výhradně pořadatelem pořizován záznam v podobě fotografií a zvukový či obrazově-zvukový záznam, a to pro účely prezentace festivalu a jeho propagaci.

Souhlas se záznamem
. Návštěvníci vstupem na místa konání produkcí udělují souhlas se zaznamenáním projevů osobní povahy a jeho možného užití pořadatelem, v rámci spolupráce s partnery či podporovateli festivalu, a to včetně plnění smluvních povinností vůči takovým subjektům

Souhlas s použitím emailové adresy. Nákupem vstupenek návštěvník souhlasí s použitím vaší emailové adresy k informování o změnách, přesunech nebo zrušeních. Emailová adresa bude poskytnuta festivalu Prague Sounds, Struny pozimu a prodejní síti GoOut.

Vstup. Přístup do prostoru konání koncertu a do prostor společenských setkání před a po koncertě je umožněn pouze osobám s platnou vstupenkou, resp. pozvánkou, nejedná-li se o produkci či zónu volně přístupnou, kde vstupenky nejsou vyžadovány.

Zamezení vstupu.
Přístup na dílčí produkce akce nebude umožněn návštěvníkům, kteří jsou nevhodně oblečeni a zjevně pod vlivem alkoholických, jiných omamných či psychotropních látek. Při vstupu do místa konání produkce je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pracovníků bezpečnostní agentury či pořadatelské služby. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostor akce vpuštěn. Návštěvníkům je zakázáno vodit nebo vnášet do místa konání produkcí zvířata, s výjimkou asistenčních psů. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do místa konání produkcí zbraně jakéhokoliv druhu, výbušné, hořlavé, toxické či další látky či předměty, které by mohly přímo či nepřímo ohrozit zdraví návštěvníků. Ve všech místech konání produkcí platí pro návštěvníky přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm a pyrotechnikou.

Nápoje a občerstvení. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do hlediště nápoje a občerstvení. Vstup na místa konání akce se otevírá 1 hodinu před zahájením produkce a uzavírá se 5 minut před jejím začátkem.

Příchod a pozdní příchody. Návštěvníci jsou povinni zaujmout svá místa v místě konání s dostatečným časovým předstihem před začátkem produkce, a to nejpozději 10 minut před začátkem koncertu. Při pozdním příchodu může být návštěvník do místa konání produkce vpuštěn pouze během potlesku a budou mu nabídnuta náhradní místa nebo místo na stání. O vpuštění pozdě příchozích rozhoduje pořadatel akce.

Dodatečné podmínky. V případě působení omezení v oblasti pořádání kulturních akcí vydanými orgány moci výkonné jsou návštěvníci povinni strpět dodatečné podmínky pro vstup na produkce. Aktuální podmínky pro vstup budou dostupné na oficiálních webových stránkách pořadatele, sociálních sítích a prostřednictvím prodejce vstupenek.

Souhlas s podmínkami. Zakoupením vstupenky na kteroukoliv produkci či návštěvu produkce bez nutnosti nákupu vstupenky návštěvník potvrzuje souhlas s uvedenými pořadatelskými podmínkami.

Prague Sounds s. r. o